Voordelen/Nadelen

Voordelen

1. exclusief recht

Als octrooihouder heeft u een exclusief recht om uw uitvinding te exploiteren. U kan anderen verbieden om uw uitvinding te vervaardigen, gebruiken, in te voeren, aan te bieden toe te passen of in voorraad te hebben.

De omvang van dit recht wordt bepaald door de octrooiconclusies en het territorium waarvoor u een octrooi heeft verkregen.

2. Fiscaal gunsttarief octrooi-inkomsten

Vanaf aanslagjaar 2008 wordt 80 % van de octrooi-inkomsten vrijgesteld van belasting. Deze maatregel geldt voor zowel Belgische vennootschappen als Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen.

Onder octrooi-inkomsten worden de volgende vergoedingen verstaan: 

  • inkomsten verkregen uit licenties;
  • de vergoeding voor het octrooi begrepen in de verkoopprijs van de goederen of diensten

U leest hier de details van deze belastingvrijstelling.
 

Nadelen

1. Beperkte duur

Een octrooi kan u verkrijgen voor een periode van maximum 20 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag tot registratie werd ingediend. Eens de beschermingstermijn is verstreken, eindigt het exclusief recht.

2. Openbaarmaking

Zowel uw octrooiaanvraag, de communicatie met het bureau, als het definitief verleend octrooi, worden gepubliceerd in een openbaar register. Bijgevolg kan iedereen kennis nemen van de omschrijving van uw uitvinding, de specifieke conclusies van uw octrooi en van de technische tekeningen die daarvan deel uitmaken.

U geniet uiteraard uw exclusief recht, maar de openbaarmaking verschaft derden met kwade bedoelingen wel de mogelijkheid om uw uitvinding te exploiteren. In bepaalde gevallen kiest u daarom beter voor de geheimhouding van uw uitvinding.

Zorg er wel voor dat u de geheimhouding van uw gevoelige informatie goed organiseert, zowel intern als extern. Bijvoorbeeld door een clausule op te nemen in uw arbeidscontracten en geheimhoudingsovereenkomsten te sluiten met uw zakenpartners.

3. Kostprijs

De registratie van een octrooi vergt een aanzienlijke financiële investering. Zo moet u onder meer rekenen op de erelonen van de deskundige die u bijstaat bij de aanvraag, de indieningstaks en de taks voor de jaarlijkse instandhouding van het octrooi.

Kiest u ervoor om uw octrooi in meerdere landen te registreren, dan zal de kostprijs voor registratie ook gevoelig stijgen. Bijvoorbeeld omdat het octrooi moet worden vertaald.

Eens u een octrooi heeft verkregen, dient u proactief te reageren wanneer u een inbreuk vaststelt. Ook aan een gerechtelijke procedure zijn uiteraard kosten verbonden.

4. Territorialiteit

Het exclusief recht om de uitvinding te exploiteren is beperkt tot het territorium waarvoor uw octrooi werd geregistreerd. Heeft u bijvoorbeeld een geldig Belgisch octrooi, dan kan u niet verhinderen dat een derde uw uitvinding exploiteert in een andere EU-lidstaat of daarbuiten.

Ook om die reden kan het daarom verstandiger zijn om geen octrooiaanvraag in te dienen. Het octrooi wordt immers gepubliceerd en kan daarom worden aangewend om uw uitvinding te exploiteren in een territorium waar u geen bescherming geniet.