Wat bij inbreuk op mijn octrooi

U heeft geïnvesteerd in de registratie van uw octrooi en wenst daar nu de vruchten van te plukken. Net dan stelt u vast dat een ander uw uitvinding namaakt, waardoor u heel wat inkomsten dreigt te mislopen of de reputatie van uw onderneming wordt bedreigd.

Uw octrooi biedt u de mogelijkheid om efficiënt op te treden tegen dergelijke inbreuken en uw rechten te handhaven.

Kan u de inbreuk bewijzen?

Wanneer u een inbreuk vaststelt is het aangewezen daarvan zo snel mogelijk bewijzen te verzamelen. Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden, gaande van het nemen van foto's, de aanschaf van een inbreuk makend product of de vaststelling door een gerechtsdeurwaarder

Soms is het echter moeilijk om concreet bewijs te verzamelen of om de omvang van de namaak aan te tonen. Ook loopt u het risico dat de inbreukmaker gealarmeerd wordt door uw eigen bewijsgaring, waardoor deze nog de mogelijkheid heeft om cruciaal materiaal te verduisteren.

Het Belgisch recht voorziet daarom in de procedure 'beslag inzake namaak'.

Deze procedure strekt ertoe u het bewijs te verschaffen van het bestaan en de omvang van de inbreuk en kan eenzijdig ingeleid worden. De inbreukmaker wordt initieel dus niet op de hoogte gesteld van uw initiatief.

Een beschrijvend beslag inzake namaak zal worden toegekend indien u erin slaagt aan te tonen dat:

  • uw octrooi 'ogenschijnlijk' geldig is (hier volstaat de voorlegging van een bewijs van inschrijving van uw octrooi en van betaling van de laatst verschuldigde instandhoudingstaks); en

  • dat er aanwijzingen zijn van een inbreuk of zelfs maar van een risico op inbreuk

In voorkomend geval wordt een deskundige aangesteld die onaangekondigd zal binnenvallen bij de inbreukmaker om er het aanwezige bewijsmateriaal te beschrijven. Door dit verrassingseffect wordt de inbreukmaker de mogelijkheid ontnomen om bewijsmateriaal te vernietigen of te verbergen.

Het rapport dat nadien door de deskundige wordt opgesteld, vormt een cruciaal bewijsstuk in de latere procedure tot stopzetting van de inbreuk en vergoeding van de schade.


De inbreuk staat vast, wat nu?

U kan bewijzen dat een derde inbreuk pleegt op uw octrooirechten? Dan wenst u daaraan een einde te stellen en vergoed te worden voor de door u geleden schade.

Om de stopzetting van de inbreuk te bekomen, wordt een stakingsvordering ingesteld bij de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Deze procedure verloopt 'zoals in kortgeding' en leidt betrekkelijk snel tot een beslissing.

De staking kan ook worden bevolen ten aanzien van tussenpersonen wiens diensten werden gebruikt om de inbreuk te plegen

Wenst u ook een schadevergoeding te bekomen, dan moet een procedure ten gronde worden gevoerd. Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen naast een schadevergoeding ook nog de volgende maatregelen worden verkregen:

  • Afgifte van de inbreuk makende goederen;
  • Afgifte van de materialen en werktuigen die zijn gebruik voor de vervaardiging van die goederen;
  • de afdracht van het geheel of een deel van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst;
  • de terugroeping of de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer van de inbreuk makende goederen;
  • de vernietiging van de inbreuk makende goederen;
  • Het bevel ten aanzien van de inbreukmaker om al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de inbreuk makende goederen of diensten mee te delen