Beschermingsvoorwaarden

Een octrooi kan verleend worden aan een uitvinding die nieuw is, getuigt van uitvinderswerkzaamheid en industrieel kan worden toegepast. 

LET OP! Een uitvinding wordt maar als nieuw beschouwd, wanneer ze nog niet gekend is. Maak uw uitvinding daarom niet openbaar alvorens u een octrooiaanvraag indient. U loopt zo immers het risico dat deze niet langer kan beschermd worden! Moet u toch met partners overleggen alvorens een aanvraag te overwegen, sluit dan vooraf een geheimhoudingsovereenkomst af.

Reeds in 1956 besliste het hof van cassatie dat ook farmaceutische producten in aanmerking komen voor octrooiering

Er moet in eerste instantie dus sprake zijn van een uitvinding. Maar wat is een uitvinding?

In de wet wordt dit immers niet omschreven. Wel geeft de wet een opsomming van wat zeker niet als een uitvinding kan worden beschouwd. Het gaat daarbij om: 

 1. Ontdekkingen, natuurwetenschappelijke theorieën (fysica) en wiskundige methoden;
 2. Esthetische vormgevingen;
 3. Stelsels, regels en methodes voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering;
 4. Computerprogramma's

Veel van deze zaken worden door een ander intellectueel recht beschermd, zoals esthetische vormgevingen of computerprogramma's. Voor andere zaken ligt het voor de hand dat deze van bescherming zijn uitgesloten. Zo heeft een ontdekking maar betrekking op de vaststelling van wat reeds in de natuur aanwezig is. Een ontdekking behelst geen creatie die een oplossing biedt voor een concreet probleem.

Er zal sprake zijn van een uitvinding, indien een intellectuele prestatie leidt tot een oplossing van technische aard voor een specifiek probleem. Het is niet van belang in welke mate daartoe een inspanning werd geleverd. 

Een werkwijze voor het klonen van mensen kan niet geoctrooieerd worden

Een werkwijze voor het klonen van mensen kan niet geoctrooieerd worden

Verder sluit de wet ook bepaalde categorieën uit, ook al gaat het om een uitvinding.  

Zo zal u geen octrooi kunnen krijgen voor een uitvinding die aan alle andere voorwaarden voldoet, wanneer het bijvoorbeeld gaat om een werkwijze voor het klonen van mensen of om een uitvinding waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn met de openbare orde of de goede zeden.

Heeft uw vinding deze eerste toetsing doorstaan, dan bent u een kleine stap dichter bij een octrooieerbare uitvinding.

Uw uitvinding zal echter maar in aanmerking komen voor een octrooi, wanneer deze:

 1. Nieuw is;
 2. op uitvinderswerkzaamheid berust; en 
 3. industrieel kan worden toegepast.

Nieuwheid

Uw uitvinding zal als nieuw beschouwd worden, wanneer deze niet reeds bestaat op het ogenblik dat u een octrooiaanvraag indient. Is uw uitvinding reeds gekend, dan wordt ze uitgesloten van octrooieerbaarheid.

Om deze voorwaarde te kunnen toetsen, zal de informatie die u bij uw aanvraag meedeelt, vergeleken worden met de zogeheten "stand der techniek". Deze "stand der techniek" is een verzamelnaam voor alle informatie die voor het publiek toegankelijk is gemaakt op het ogenblik van uw octrooiaanvraag. Het kan daarbij gaan om informatie die wordt teruggevonden in oudere octrooien, maar het kan evenzeer gaan om informatie die werd meegedeeld via het internet, in wetenschappelijke tijdschriften, etc. en dit op internationaal vlak.

LET OP! De nieuwheidsvereiste betekent ook dat u zelf uw uitvinding niet bekend mag maken alvorens u een octrooiaanvraag indient. Doet u dit toch - bijvoorbeeld omdat u teveel informatie meedeelt tijdens een lezing of via uw website -, dan loopt u een ernstig risico dat uw uitvinding niet langer kan geoctrooieerd worden 

Uitvinderswerkzaamheid

Er moet ook sprake zijn van een zekere inventiviteit. Deze voorwaarde is tweeledig en wordt negatief uitgedrukt. Zo vereist de wet dat de uitvinding:

 1. niet evident of voor de hand liggend mag zijn voor een specialist die actief is in de sector waarop de uitvinding betrekking heeft;
   
 2. niet op een logische wijze kan worden afgeleid uit de "stand der techniek".

Industriële toepassing

De invulling van deze voorwaarde ligt voor de hand: de uitvinding moet vatbaar zijn voor toepassing binnen de nijverheid, waaronder ook de dienstensector wordt begrepen.