Belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten

OPGELET: onderstaand fiscaal regime is gewijzigd met ingang van 1 juli 2016. Momenteel is er sprake van een 'overgangsfase'. Er is op heden nog geen nieuwe regeling, maar het spreekt voor zich dat wij dit opvolgen. U leest hier meer over de stand van zaken.

Vanaf aanslagjaar 2008 geldt dat het belastbaar inkomen kan verminderd worden met 80 % van de octrooi-inkomsten. Deze maatregel geldt voor zowel Belgische vennootschappen als Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen.

BELANGRIJK: het begrip 'octrooien' wordt voor de toepassing van deze belastingaftrek ruim geïnterpreteerd. Hieronder vallen:

  1. Octrooien van de vennootschap
  2. Aanvullende beschermingscertificaten van de vennootschap;
  3. door de vennootschap verworven octrooien en aanvullende beschermingscertificaten; 
  4. licentierechten met betrekking tot octrooien of aanvullende beschermingscertificaten

Indien uw vennootschap niet gekwalificeerd wordt als een KMO, geld voor punt 3 en 4 de bijkomende voorwaarde dat de uitvinding door de vennootschap geheel of gedeeltelijk verder moet zijn verbeterd;

Onder 'octrooi-inkomsten' worden de volgende vergoedingen verstaan: 

  • inkomsten verkregen uit licenties op zowel eigen als door de vennootschap verworven octrooien;
  • de vergoeding voor het octrooi begrepen in de verkoopprijs van de goederen of diensten

Bijkomend geldt de voorwaarde dat het moet gaan om 'marktconforme vergoedingen': de vergoedingen mogen niet hoger zijn dan de vergoedingen die tussen onafhankelijke ondernemingen zouden zijn overeengekomen.

De belastingaftrek voor octrooi-inkomsten geschiedt op de belastbare grondslag, maar pas na de aftrek van de definitief belaste inkomsten en vóór de notionele interestaftrek, de aftrek van de vorige verliezen en de investeringsaftrek.

Om het voordeel van de aftrek voor octrooi-inkomsten te rechtvaardigen, dient u bij de aangifte tenslotte een opgave te voegen voor het aanslagjaar waarvoor de aftrek voor octrooi-inkomsten wordt genoten.