Wettelijk kader

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste nationale en internationale regelgeving inzake Naburige Rechten. U kan de integrale teksten raadplegen door op de link te klikken. Voor juridisch advies raden wij u aan om contact met ons op te nemen. Niet alleen de wetgeving, maar ook de heersende rechtspraak en rechtsleer zijn immers bepalend om uw vraag correct te beantwoorden of uw positie juist in te schatten.

Belgische Wetgeving

 1. Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
   
 2. Wetboek Economisch Recht, Boek XI, Titel 5, Hoofdstuk 3
   
 3. Wet van 16 juli 2008 tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten.

Europese Regelgeving

 1. Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom;
   

 2. Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel;
   

 3. RICHTLIJN 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij;

Internationale Regelgeving

 1. Verdrag van 26 oktober 1961 inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties;
   
 2. Verdrag van 20 december 1996 van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT)