Naburige rechten zijn verwant aan het auteursrecht en situeren zich tevens binnen de literaire en artistieke eigendom. De term is een verzamelnaam voor de rechten van:

  1. Uitvoerende kunstenaars;
  2. Producenten van fonogrammen en van de eerste vastlegging van films; en
  3. Omroeporganisaties.

Een uitvoerend kunstenaar is een persoon die een eigen interpretatie en uitvoering geeft aan een auteursrechtelijk beschermd werk. Het gaat voornamelijk om zangers, acteurs en muziekanten.

                                                                 acteurs, musici en zangers zijn uitvoerende kunstenaars

                                                                 acteurs, musici en zangers zijn uitvoerende kunstenaars

Naar analogie met het auteursrecht geniet de uitvoerende kunstenaar het exclusief recht om zijn prestatie te reproduceren of de reproductie ervan toe te staan, op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk.

Een producent van een fonogram is de producent van een eerste vastlegging van een klank (een stem, muziek of enig ander geluid). Deze eerste vastlegging wordt ook wel "mastertape" genoemd.

Een producent van een eerste vastlegging van een film is de producent van een eerste vastlegging van een "reeks van bewegende beelden". Klassiek denkt men daarbij aan cinematografische werken en tekenfilms, maar het kan ook gaan om reportages of documentaires en elke andere "beeldenreeks".

Ook hier geldt naar analogie met het auteursrecht dat deze producenten een exclusief recht genieten om hun prestatie te reproduceren of de reproductie ervan toe te staan, op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk

de producent van een cinematografisch werk geniet een exclusief recht om de eerste vastlegging daarvan te (laten) reproduceren

de producent van een cinematografisch werk geniet een exclusief recht om de eerste vastlegging daarvan te (laten) reproduceren

De term "Omroeporganisaties" tenslotte, verwijst naar radio- en televisieorganisaties. Zij genieten een exclusief recht op hun uitzendingen. Met name kan enkel de omroeporganisatie de toestemming verlenen tot:

Frank Conrad (1874-1941), radio pionier, die voor het eerst uitzond in 1916.

Frank Conrad (1874-1941), radio pionier, die voor het eerst uitzond in 1916.

  1. het rechtstreeks of later heruitzenden van haar uitzendingen, daaronder begrepen de doorgifte via de kabel en de mededeling aan het publiek per satelliet;
  2. de reproductie van haar uitzendingen door welk procédé ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk daaronder begrepen de distributie van vastleggingen van haar uitzendingen;
  3. de mededeling van haar uitzendingen op een voor het publiek toegankelijke plaats tegen betaling van toegangsgeld;
  4. de beschikbaarstelling voor het publiek van de vastleggingen van haar uitzendingen op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn.

Meer info volgt. Aarzel niet om contact op te nemen indien u nood heeft aan concreet advies of juridische bijstand.