Voordelen/nadelen

De merkeigenaar heeft rechten en verplichtingen. Een merk biedt de eigenaar een arsenaal van mogelijkheden om zich te verzetten tegen de inbreuk door een derde. Anderzijds zal de merkhouder erover moeten waken dat het merk niet vervalt, bijvoorbeeld omdat er geen gebruik van wordt gemaakt...

Voordelen

1. Registratieplicht

Een merk moet geregistreerd worden bij een officiële instantie. Dit houdt zowel een voordeel als een nadeel in.

Zo verschaft de registratie van een merk een bewijs van de datum waarop het recht is ontstaan. In een later geschil kan de merkhouder daardoor op eenvoudige wijze aantonen hoelang hij reeds over het merkenrecht beschikt.

De officiële registratie van uw merk wordt bijgehouden in een publiek toegankelijk register en bevat ook andere belangrijke informatie zoals een voorstelling van het merk, de gegevens van de eigenaar en een opsomming van de klassen van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Dergelijk register vormt een belangrijke bron van informatie wanneer u zelf een merk wenst te registreren. Een doorgedreven onderzoek laat u immers toe na te gaan in welke mate uw merk kan conflicteren met een ouder reeds geregistreerd merk.

 

2. Zeer uitgebreide bescherming

Een merk verschaft de houder ervan een exclusief recht om dit merk in het economisch verkeer te gebruiken voor de waren en/of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven. Het merkenrecht laat de merkeigenaar toe om een ander te verbieden het merk in het economisch verkeer aan te wenden.

Een merk geeft u het exclusief recht om het merkteken in het economisch verkeer te gebruiken


Een merk geeft u het exclusief recht om het merkteken in het economisch verkeer te gebruiken

Wie kiest voor een merkinschrijving wil dat deze investering loont. 

Zo schrijft het Beneluxverdrag voor dat de houder van een Benelux merk een ander kan verbieden om gebruik te maken van een (merk)teken, indien dat teken:

 1. gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren en diensten;

 2. gelijk is of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten;
   
 3. gelijk is of overeenstemt met het merk maar gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het merk bekend is en het door het gebruik van dat teken een ongerechtvaardigd voordeel wordt verkregen of een afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
   
 4. niet gebruikt wordt om waren of diensten te onderscheiden, maar toch een ongerechtvaardigd voordeel wordt verkregen of een afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

3. Een belangrijk vermogensbestanddeel

Eens geregistreerd, wordt uw merk onderdeel van uw vermogen. Slaagt u er nadien in om het imago van uw merk uit te bouwen en te versterken, dan kan dit merk op termijn een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. 

Lees hier meer over de mogelijkheid om uw merk als vermogensbestanddeel te exploiteren.
 

Nadelen

1. Registratieplicht

U verkrijgt uw merkenrecht maar na registratie. Tijdens de registratieprocedure kan u echter hindernissen tegenkomen die u zowel tijd als geld kunnen kosten. Begin dus niet onbezonnen aan de registratie van uw merk en laat u voorafgaand adviseren.

2. Plichten van de merkhouder

Als merkhouder heeft u ook enkele belangrijke plichten. Zo dient u onder meer:

"Walkman" werd ooit ingeschreven als merk maar verviel omdat het tot een in de handel gebruikelijke benaming was geworden

 1. tijdig de vereiste taksen te betalen;
 2. het merk op een normale wijze te gebruiken;
 3. te waken over het onderscheidend karakter van uw merk

1. Zowel voor de registratie van een merk als voor de vernieuwing van uw rechten zijn taksen verschuldigd. Betaalt u deze taksen niet, dan kan u geen registratie verkrijgen of dreigt uw merk te vervallen.

2. Ook zal u uw merk op een normale wijze moeten gebruiken in het economisch verkeer. Doet u dit niet gedurende een langere periode, dan bestaat het risico dat uw merkenrecht komt te vervallen.

het merk "bic" verviel om dezelfde reden


het merk "bic" verviel om dezelfde reden

3. Het onderscheidend karakter is tenslotte zowel de belangrijkste functie als geldigheidsvoorwaarde van uw merk. Heeft u een merk geregistreerd, dan zal u erover moeten waken dat dit merk in staat blijft om uw goederen of diensten te onderscheiden, onder meer door op te treden tegen inbreuken op uw merk.

Besteedt u daar geen aandacht aan, dan zou uw merk in een "worst case scenario" kunnen verworden tot een in de handel gebruikelijke benaming. In dat geval vervalt uw merkenrecht. Gelukkig komt dit niet vaak voor, maar er zijn toch enkele voorbeelden van merken die om die reden kwamen te vervallen. Denk bijvoorbeeld aan "BIC" of "WALKMAN".