Hoe verkrijg ik een merk

Officiële registratie

Een merk moet u registreren bij een officieel bureau. U verkrijgt dus geen merkenrecht door de loutere creatie van een 'merkteken'.

Naargelang het territorium waarin u merkenrechtelijke bescherming wenst, kan u kiezen voor een nationale, Europese of internationale registratie. Deze keuze bepaalt tevens tot welk bureau u zich richt:

 1. Voor een nationale inschrijving richt u zich tot het nationaal bureau van het land waar u uw merk wenst te gebruiken. Een lijst van de verschillende nationale bureau's vindt u terug op de website van de "World Intellectual Property Organisation" (WIPO).

  België, Nederland en Luxemburg kennen geen afzonderlijke nationale merkbescherming. Binnen de Benelux werd het merkenrecht één gemaakt en is het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) bevoegd om kennis te nemen van elke aanvraag tot inschrijving van een Benelux Merk.
   
 2. Wenst u bescherming op Europees niveau, dan kan u een aanvraag indienen bij het "Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt" (BHIM). Het BHIM heeft zijn zetel in Spanje (Alicante). Tenzij u uw merkregistratie combineert met een paar dagen zon, hoeft u echter helemaal niet tot daar. Een Europees merk kan eenvoudigweg online worden geregistreerd of u kan de aanvraag ook richten tot één van de nationale merkenbureau's.
   
 3. Voor een bescherming op Internationaal niveau (ook buiten de EU) dient u een aanvraag in bij de "World Intellectual Property Organisation" in Genève. Ook voor dergelijke registratie kan u zich gerust de verplaatsing besparen: het volstaat om een nationale merkaanvraag te doen en na deze aanvraag een nieuw depot te verrichten met het verzoek dit door te zenden aan het Internationaal Bureau van de WIPO in Genève. U wordt dan geacht een merkaanvraag te hebben ingediend in de verschillende landen die in het internationaal depot werden aangeduid.

  U kiest dus zelf in welke landen u bescherming wenst, op voorwaarde dat deze landen behoren tot de Unie van Madrid

Wees voorbereid

Om problemen en onverwachte kosten te vermijden, bereidt u de registratie van een merk maar beter goed voor. Zo zal de instantie waartoe u zich richt niet nagaan in welke mate het door u gewenst merk nog beschikbaar is.

Gaat u niet omzichtig te werk, dan loopt u het risico dat oppositie wordt ingesteld tegen uw merkaanvraag of - erger nog - dat het door u geregistreerd merk nietig wordt verklaard. Dergelijke procedures zijn duur en onaangenaam, dus kan u ze maar beter vermijden.

Anderzijds kost de registratie van een merk ook wel wat en brengt deze naast rechten ook een aantal plichten met zich mee.

Het strekt daarom tot aanbeveling om toch even stil te staan bij de volgende vragen alvorens over te gaan tot registratie van een merk: 

 1. In welk territorium wenst u bescherming?
 2. Voor welke producten/diensten wenst u bescherming?
 3. Is uw teken nog beschikbaar?
 4. Kan iemand zich verzetten tegen uw registratie?

In welk territorium wenst u bescherming?

Een geregistreerd merk biedt de merkhouder bescherming binnen het territorium waarvoor het werd geregistreerd. Met een Benelux merk geniet u bescherming binnen de Benelux, een Europees merk verschaft bescherming binnen de lidstaten van de EU.

Sta dus zeker stil bij de omvang van uw activiteiten en uw groeiambities, wanneer u een merk wenst te registreren. Beperken uw activiteiten zich tot het lokaal niveau en heeft u niet de intentie om ze ook op Europees of globaal niveau te ontplooien, dan heeft het geen zin om en (duurder) Gemeenschapsmerk te registreren en volstaat de registratie van een Benelux merk.

Voor welke producten/diensten wenst u bescherming?

Een merk wordt geregistreerd voor specifieke producten of diensten. De bescherming die het merk biedt kan ook enkel worden ingeroepen met betrekking tot de producten of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Het is dus best mogelijk dat twee gelijke merken naast elkaar bestaan omdat ze betrekking hebben op totaal verschillende producten. Denk bijvoorbeeld aan het merk "Lotus" dat wordt gebruikt voor zowel wagens als koekjes.

Een eenvoudige merkregistratie laat u toe om een merk te registreren voor een beperkt aantal klassen van producten of diensten. Meestal gaat het om drie klassen. Wenst u een merk te registreren voor een groter aantal klassen, dan heeft dit gevolgen voor zowel de kost van uw registratie als voor uw verplichtingen als merkhouder.

Zo moet vanaf een bepaald aantal klassen een extra tax worden betaald per bijkomende klasse. Hoe groter het aantal klassen waarvoor u een registratie wenst te bekomen, hoe hoger de initiële kost. Een online depot van een Benelux merk kost vandaag 240 EUR. U kan uw merk daarvoor registreren voor drie klassen. Wenst u een registratie voor nog meer klassen, dan betaalt u daarvoor vandaag 37 EUR per bijkomende klasse.

Ook zal u er na registratie moeten op toezien dat u het merk op een normale wijze gebruikt voor elk van de klassen waarvoor het werd geregistreerd. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw merk in een later stadium vervallen wordt verklaard voor die productcategorie(-en) waarvoor u het nooit heeft gebruikt.

Beperk uw merkregistratie dus steeds tot die producten en diensten die betrekking hebben op uw kernactiviteiten.

Is uw teken nog beschikbaar?

Geregistreerde merken worden bijgehouden in een officieel register. Daarin staat vermeld wie de eigenaar is van het merk, wanneer het merk werd geregistreerd, hoe het merk wordt voorgesteld en voor welke producten en diensten een registratie werd verkregen.

Alvorens een registratie aan te vragen, gaat u best na of het door u gewenst merk niet conflicteert met een ouder ingeschreven merk of een ander recht (zoals het recht op een handelsnaam). De officiële instantie waar u het merk registreert gaat immers niet na of zich een conflict kan voordoen met een merk uit het register.

U laat daarom beter vooraf een onderzoek verrichten naar de beschikbaarheid van het door u gewenst merk.

Zo kan u nagaan of uw merkaanvraag of -registratie in conflict kan komen met een ouder merk of ander recht. 

Kan iemand zich verzetten tegen uw registratie?

Jazeker! Reden te meer dus om uw registratie goed voor te bereiden.

Wanneer u een merk aanvraagt, wordt ook deze aanvraag gepubliceerd in het register van de bevoegde officiële instantie. Deze publicatiedatum is belangrijk omdat vanaf dan een termijn loopt waarbinnen een andere merkeigenaar oppositie kan aantekenen tegen uw merkaanvraag.

Oppositie kan worden ingesteld door de houder van een ouder merk of van een oudere merkaanvraag die meent dat de recentere aanvraag tot registratie kan leiden tot verwarring met het ouder merk.

Er kan sprake zijn van verwarring wanneer het aangevraagd merk gelijk is aan, of overeenstemt met het ouder merk of wanneer de waren of diensten identiek of soortgelijk zijn.