Hervorming Europees merkenrecht: belangrijkste wijzigingen

Op 27 maart 2013 diende de Europese Commissie een voorstel in tot wijziging van de Gemeenschapsmerkenverordening. Met dit voorstel wenste de Commissie het Europees merkenrecht te moderniseren en verder te harmoniseren, onder meer door:

  • de terminologie aan te passen aan het verdrag van Lissabon;
  • de aanvraag- en inschrijvingsprocedures te stroomlijnen;
  • de rechtszekerheid te versterken door de regelgeving te verduidelijken en ondubbelzinnigheden weg te werken;
  • een duidelijk kader te bieden voor de samenwerking tussen het Europees bureau (BHIM) en de nationale instanties.

Een nobel initiatief dat intussen concreet vorm kreeg middels de Uniemerkenverordening en -Richtlijn van 16 december 2015. De verordening treedt in werking op 23 maart 2016.

Hoog tijd dus om een blik te werpen op enkele van de belangrijkste wijzigingen:
 

Wijziging terminologie

Het "Gemeenschapsmerk" heet voortaan "Merk van de Europese Unie" of "Uniemerk".

Interessanter is de naamswijziging van het "Bureau voor de Harmonisatie binnen de interne Markt (BHIM)". Dit Bureau zal voortaan "Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie" heten. Een benaming die de feitelijke werkzaamheden van het Bureau alvast beter vat.
 

Grafische voorstelling niet langer vereist

Zonder twijfel de meest ingrijpende wijziging van het Europees merkenrecht!

Vooralsnog vereist het Europees merkenrecht dat een teken 'vatbaar is voor grafische voorstelling' opdat het in aanmerking kan worden genomen om als merk te worden ingeschreven. Vanaf 23 maart 2016 valt deze vereiste weg.

Onder de nieuwe Uniemerkenverordening, laat de Europese wetgever toe dat een teken in elke passende vorm moet kunnen worden weergegeven, met de algemeen beschikbare technologie en dus niet noodzakelijk met grafische middelen. Voorwaarde is wel dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. 

In de verordening wordt deze nieuwe vereiste zo geformuleerd dat het teken moet:

"kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.”

Deze omschrijving zal ongetwijfeld leiden tot discussies en rechtspraak over de interpretatie van wat moet worden verstaan onder een 'duidelijke en nauwkeurige vaststelling'.

Wel staat nu reeds vast dat deze versoepeling de deur openzet voor de registratie van a-typische merkvormen zoals geluids- of klankmerken, maar ook smaak-, geur- en zelfs tastmerken zullen het levenslicht zien.

Onderscheidt u uw goederen of diensten nu reeds op de markt met een specifiek geluid of een welbepaalde smaak of geur? Hou er dan zeker rekening mee dat u vanaf 23 maart 2016 de mogelijkheid heeft om uw rechten op dit teken ook merkenrechtelijk te beschermen. 

Desgewenst helpen wij u hier graag bij verder.
 

Een taks per klasse

Onder het huidig Europees Merkenrecht betaalt de aanvrager een taks voor drie verschillende klassen van waren en diensten. Wenst men een inschrijving voor meer dan drie klassen, dan is een bijkomende taks per klasse verschuldigd.

Met de Uniemerkenverordening zal de aanvrager steeds een taks per klasse betalen, ook voor de eerste drie klassen van waren of diensten.

Dit leidt concreet tot een prijsstijging van 150 EUR voor wie een Uniemerk wenst in te schrijven voor drie verschillende klassen.


Omschrijving waren en diensten

Een merk wordt steeds aangevraagd voor welbepaalde klassen van waren (producten) of diensten. Onder de zogeheten "classificatie van Nice" bestaan er 45 klassen (34 voor waren en 11 voor diensten). Deze klassen kennen elk een groot aantal subklassen waarin de waren/diensten verder in detail worden omschreven.

In het verleden heeft dit wel eens tot interpretatieproblemen geleid wanneer de klassen of subklassen door de houder van het merk te vaag waren omschreven.

Het IP-Translator arrest van 19 juni 2012 indachtig, heeft de Europese wetgever er nu expliciet voor gekozen om ook op dit punt de rechtszekerheid te versterken. Zo vereist de verordening dat: 

"de waren en diensten waarvoor bescherming door middel van een merk wordt aangevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter en alleen op basis van de aanvraag kunnen vaststellen welke de omvang is van de aangevraagde bescherming." 

Eveneens een welgekomen verduidelijking!

Heeft u vragen over de inschrijving of bescherming van uw merk? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag verder.