Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie op de website www.intellectuelerechten.be (“Website”) is van algemene aard en biedt een beknopt overzicht van enkele van de belangrijkste aspecten inzake de verschillende deeldomeinen van het intellectueel eigendomsrecht. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en mag geenszins als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. Voor juridisch advies wordt u verzocht om contact met ons op te nemen.

Reinhard Dhondt levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat de ter beschikking gestelde informatie onjuistheden bevat of onvolledig is, onder meer omwille van wijzigingen aan de wetgeving en/of de in de rechtspraak en rechtsleer heersende opvattingen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website niet beschikbaar zou zijn, zal Reinhard Dhondt de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten, doch zonder enige verplichting daartoe.

Reinhard Dhondt is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie die ter beschikking is gesteld via de Website. U wordt verzocht de beheerder van de Website contacteren indien u onjuistheden of onvolledigheden zou bemerken.

De inhoud van de Website kan te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Reinhard Dhondt geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot, of het gebruik van de Website.

Reinhard Dhondt kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de Website, van aanvallen door computervirussen via of op de Website, of nog van storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk, noch  voor schade te wijten aan het gebruik van een andere website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De Website kan hyperlinks bevatten naar Websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze Websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan en verwijst niet noodzakelijk naar een samenwerking tussen Reinhard Dhondt en de houder of eigenaar van de website waarnaar wordt verwezen. Reinhard Dhondt verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze Websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan, in het bijzonder ingevolge de verwerking van persoonsgegevens via deze links.
 

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is sinds 19 oktober 2014 geregistreerd bij “Domain Name Registration Services België” (afgekort: “DNS België”), met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Ubicenter, Philipssite 5, bus 13.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Reinhard Dhondt of rechthoudende derden.

Het is verboden om de inhoud van de Website te reproduceren, te bewerken, te verspreiden of op een commerciële wijze aan te wenden. De inhoud van de Website kan slechts aangewend worden voor een privaat en niet-commercieel gebruik.

De mogelijkheid om (een deel van) vormgeving of de inhoud van de Website te downloaden, impliceert niet de toestemming tot een gebruik anders dan een privaat en niet-commercieel gebruik.


Privacybeleid

Reinhard Dhondt hecht belang aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent Reinhard Dhondt en zijn dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of ter beschikking gesteld aan derden zonder uw toestemming. Reinhard Dhondt heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Reinhard Dhondt is aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (“Privacycommissie”), met zetel te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat 139 (Tel: +32(0)2/213.85.40; Fax: +32(0)2/213.85.65; E-mail: commission@privacycommission.be). De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.

U heeft steeds het recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens (zie Contactfiche).

Reinhard Dhondt kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de Website langs waar u naar de Website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk om de Website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen cookies op uw harde schijf geplaatst worden en dit enkel en alleen om de Website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere Websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, weigert of verwijderd. In voorkomend geval kan de behoorlijke werking van de Website echter niet gegarandeerd worden.

Reinhard Dhondt is niet verantwoordelijk voor, en maakt geenszins gebruik van de cookies van derden die via de Website op uw computer worden achtergelaten. Desgevallend is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing en draagt deze partij de verantwoordelijkheid en is deze aansprakelijk voor de door hem achtergelaten cookies.