Wat is het lot van mijn Uniemerk na de Brexit?

Op 23 juni 2016 spraken de Britten zich uit tegen het lidmaatschap van de EU. Hoewel de uitslag van het referendum niet bindend is, bestaat er een reële kans dat het Verenigd Koninkrijk de EU ook effectief zal verlaten. Indien het zover komt, zal dit ook een impact hebben op geregistreerde intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de Uniemerken.

Het Uniemerk

Het Uniemerk biedt u het voordeel om via één enkele merkinschrijving bescherming te genieten in de - vooralsnog - 28 lidstaten van de EU. Dit is nuttig voor ondernemingen die hun activiteiten uitbreiden buiten de Benelux en de kost is ook relatief beperkt: de taks voor registratie in één klasse van waren en diensten bedraagt momenteel € 850.

U hoeft als onderneming ook niet in elke Europese lidstaat actief te zijn opdat uw Uniemerk geldig zou blijven. Een substantieel gebruik van uw Uniemerk in enkele lidstaten of in slechts één enkele lidstaat zal vaak volstaan om over een geldig Uniemerk te kunnen blijven beschikken. Het Europees Hof van Justitie heeft hierover in het verleden reeds geoordeeld dat er sprake is van een normaal gebruik binnen de EU, wanneer "het merk wordt gebruikt om voor de waren en diensten waarvoor het werd ingeschreven een afzet te vinden of te behouden" (arrest C-149/11 van 19 december 2012).

Bij de concrete beoordeling van het gebruik zal rekening worden gehouden met alle omstandigheden, zoals (i) de aard van de waren en/of diensten waarvoor het merk werd ingeschreven, (ii) de regelmaat en diversiteit van het gebruik, etc.

Gevolgen van de Brexit?

De Brexit zal hoe dan ook gevolgen hebben ten aanzien van bestaande Uniemerken. Welke de concrete gevolgen zullen zijn is nog niet geweten en zal grotendeels afhangen van de overgangsmaatregelen die de EU met het VK zal onderhandelen in het kader van artikel 50 TEU.

Niettemin verdienen de volgende zaken nu reeds aandacht:

 1. uw toekomstige bescherming in het VK

  het is zeer waarschijnlijk dat de registratie van een Uniemerk na de Brexit niet langer een registratie in het VK zal omvatten. Wie na de Brexit ook merkenbescherming in het VK wenst te bekomen, zal daartoe wellicht een afzonderlijke nationale aanvraag moeten indienen.

  Indien u met uw onderneming activiteiten ontplooit in het VK, dan kan het raadzaam zijn om nu reeds preventief te opteren voor een nationale Britse merkregistratie. U verzekert zich zo van een merkenbescherming in het VK, ongeacht de nog te onderhandelen overgangsmaatregelen;
   
 2.  Uw toekomstige bescherming in de EU

  Stel, Uw onderneming is vandaag reeds houder van een Uniemerk en ontplooit een belangrijk deel van haar activiteiten in het VK. 

  In voorkomend geval zou de Brexit gevolgen kunnen hebben ten aanzien van de geldigheid van uw Uniemerk. Indien het Uniemerk immers niet langer bescherming biedt binnen het VK, dan zal het gebruik van uw merk in het VK wellicht ook niet langer in aanmerking worden genomen om na te gaan of u uw Uniemerk wel op een normale wijze gebruikt binnen de EU. 

  Indien u bijvoorbeeld uitsluitend in België en het VK actief bent, dan zou na de Brexit nog enkel uw gebruik van uw Uniemerk in België in aanmerking worden genomen bij de toetsing van de gebruiksvereiste. De kans bestaat dat uw gebruik in België niet wordt beschouwd als een normaal gebruik in de EU.

  Dit zou in een 'worst case scenario' kunnen leiden tot een vervallenverklaring van uw Uniemerk.  

To Do?

Is het VK van ondergeschikt belang voor de activiteiten van uw onderneming, dan rijzen weinig vragen:

 • U beschikt reeds over een Uniemerk? 
  hou er rekening mee dat u in de toekomst mogelijk niet langer bescherming zal genieten in het VK.
   
 • U beschikt nog niet over een Uniemerk en overweegt een registratie?
  Een registratie als Uniemerk blijft haar nut behouden en is dus zeker raadzaam.

Is het VK daarentegen wel van belang voor de activiteiten van uw onderneming, dan strekt het tot aanbeveling om rekening te houden met de hierboven vermelde aandachtspunten:

 • U beschikt reeds over een Uniemerk?
  Een preventieve nationale aanvraag in het VK kan raadzaam zijn om te anticiperen op de nog te onderhandelen overgangsmaatregelen. Hou er tevens rekening mee dat uw gebruik van uw Uniemerk in het VK in de toekomst mogelijk niet langer in aanmerking zal worden genomen ter beoordeling van uw 'normaal gebruik' binnen de EU. Het risico op vervallenverklaring kan worden uitgesloten door het gebruik buiten het VK nu reeds te intensifiëren;
   
 • U beschikt nog niet over een Uniemerk en overweegt een registratie? 
  Indien u uw activiteiten hoofdzakelijk ontplooit in het VK en u niet de intentie heeft om uit te breiden naar de rest van Europa, kan een nationale registratie in het VK volstaan. Bent u ook actief in andere lidstaten, dan is het aangewezen om te opteren voor de registratie van een Uniemerk, al dan niet in combinatie met een nationale registratie in het VK.

Mocht u hierover nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.