Weg met de vereiste van grafische voorstelling in het merkenrecht?

Op 27/03/2013 heeft de Europese Commissie een voorstel "COM(2013) 161 Final" ingediend tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk.
Een van de opvallendste onderwerpen van dit voorstel betreft het voornemen om de vereiste van "vatbaarheid voor grafische voorstelling" van het merk te schrappen. Deze ambitie is opmerkelijk aangezien de vereiste van grafische voorstelling toch één van de basisprincipes is van het Benelux en Europees Merkenrecht die nauwelijks ter discussie staan.

De Commissie meent echter dat deze vereiste leidt tot rechtsonzekerheid omtrent de registratie van a-typische merkvormen zoals geluid-, tast-, smaak- en zelfs geurmerken en hoopt wellicht dat het merkenrecht zich op die wijze kan aanpassen aan de technologische evoluties:

De door het Europees Parlement geamendeerde overweging "9" luidt als volgt:

"(9) Om meer flexibiliteit mogelijk te maken en tegelijkertijd meer rechtszekerheid te brengen met betrekking tot de voorstellingswijze van merken, moet het vereiste van „vatbaarheid voor grafische voorstelling” uit de definitie van EU-merk worden geschrapt. Het moet mogelijk worden in het register van EU-merken een teken voor te stellen in elke passende vorm en dus niet noodzakelijk met grafische middelen, op voorwaarde dat het teken op een duidelijke, nauwkeurige, op zichzelf staande, gemakkelijk toegankelijke, duurzame en objectieve manier wordt weergegeven. Tekens zijn derhalve toegestaan in iedere gepaste vorm, rekening houdende met de algemeen beschikbare technologie, en stellen de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat nauwkeurig en duidelijk te bepalen wat het voorwerp van bescherming is."

Het valt te verwachten dat deze wijziging voornamelijk gevolgen zal hebben voor de registratie van geluidsmerken. De huidige technologie laat immers toe om een geluid op duurzame wijze te registreren én toegankelijk te maken. 

Voor geur- en smaakmerken zullen de gevolgen beperkt blijven aangezien het moeilijk blijft een geur of smaak op duurzame wijze te deponeren én gemakkelijk toegankelijk te maken.