Ook uw fiscus innoveert: hervorming van de belasting op octrooiinkomsten

Tot 1 juli 2016 kon het belastbaar inkomen verminderd worden met 80 % van de octrooi-inkomsten. 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ('OESO') heeft recent geoordeeld dat het Belgisch stelsel evenwel niet voldoet aan de door de organisatie vooropgestelde voorwaarden. De Belgische wetgever ziet zich daarom genoodzaakt de nodige aanpassingen door te voeren. 
Tijd dus voor stand van zaken.


De OESO maakt brandhout van het bestaand Belgisch regime

In zijn rapport stelt de OESO dat het Belgisch stelsel niet overeenstemt met de zogeheten 'nexus approach'. Deze 'nexus approach' bepaalt de criteria opdat legitiem van het fiscaal gunstregime kan worden genoten.

Samengevat komt het er op neer dat het fiscaal gunstregime maar ten goede mag komen van ondernemingen die kunnen aantonen dat zij noemenswaardige research and development (R&D) activiteiten hebben ontplooid bij de ontwikkeling van het voorwerp van het octrooi:

The nexus approach uses expenditure as a proxy for activity and builds on the principle that, because IP regimes are designed to encourage R&D activities and to foster growth and employment, a substantial activity requirement should ensure that taxpayers benefiting from these regimes did in fact engage in such activities and did incur actual expenditures on such activities.

De zogeheten 'substantial activity requirement'. Door de focus te leggen op de werkelijk geleverde bijdrage in de totstandkoming van het octrooi, wenst men fiscaal gunstige maar artificiële constructies in de toekomst te vermijden.

Vanaf 1 juli 2016 zullen er daarom geen nieuwe aftrekken voor octrooi-inkomsten meer worden toegestaan onder de voorwaarden van het huidige regime. 

Een nieuw fiscaal regime met overgangsmaatregel

De opheffing van het bestaand regime geschiedde bij Wet van 3 augustus 2016. Diezelfde wet voorziet in een overgangsmaatregel die de toepassing van het oud regime toelaat voor:

 1. octrooien waarvoor reeds de aftrek voor octrooi-inkomsten werd toegepast vóór 1 juli 2016; 
   
 2. octrooien die vóór 1 juli 2016 werden aangevraagd, maar die pas nadien werden (of zullen worden) toegekend;
   
 3. octrooien die voor 1 juli 2016 werden verworven of waarvoor een licentie werd verkregen, op voorwaarde dat de geoctrooieerde producten of procedés verder worden verbeterd.

Deze overgangsmaatregel geldt tot 30 juni 2021.

Wat kan u verwachten?

Het blijft voorlopig gissen naar de concrete invulling van het nieuw fiscaal regime. Wel biedt het rapport van de OESO een aantal indicaties: 

 1. Zo valt te verwachten dat het nieuw fiscaal stelsel maar van toepassing zal zijn ten aanzien van ondernemingen die een substantiële bijdrage kunnen aantonen in de R&D activiteiten die hebben geleid tot de ontwikkeling van het octrooi;
   
 2. verder wordt een ruimere materiële toepassing beoogd: niet enkel octrooien, maar ook auteursrechtelijk beschermde software en kwekersrechten zouden in aanmerking komen voor het gunstregime.

Wij volgen de verdere evoluties alvast op de voet en houden u op de hoogte.