Nieuwe belastingaftrek voor innovaties kreeg definitief vorm

U kon hier recent lezen dat de bestaande fiscale regeling tot aftrek van octrooi-inkomsten werd opgeheven met ingang van 1 juli 2016.

Omdat nog geen nieuwe regeling werd uitgewerkt, voorziet de Wet van 3 augustus 2016 in een overgangsmaatregel die geldt tot 30 juni 2021. Deze overgangsmaatregel komt erop neer dat het oud regime dat toeliet om 80% van uw bruto-inkomsten uit octrooien in mindering te brengen van uw winst in het belastbaar tijdperk, nog van toepassing is voor:

shutterstock_138160472.jpg
 1. octrooien waarvoor reeds de aftrek voor octrooi-inkomsten werd toegepast vóór 1 juli 2016; 
   
 2. octrooien die vóór 1 juli 2016 werden aangevraagd, maar die pas nadien werden (of zullen worden) toegekend;
   
 3. octrooien die voor 1 juli 2016 werden verworven of waarvoor een licentie werd verkregen, op voorwaarde dat de geoctrooieerde producten of procedés verder worden verbeterd.

In tussentijd heeft uw wetgever niet stilgezeten, wat recent heeft geleid tot de Wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten.

Met deze wet werd een nieuw en uitgebreider fiscaal regime in het leven geroepen. We lichten u hiervan graag de kernpunten toe.


uitgebreid(er) toepassingsgebied

Waar het oud regime slechts betrekking had op octrooien en aanvullende beschermingscertificaten, is het materieel toepassingsgebied van het nieuw regime gevoelig uitgebreid.

De aftrek heeft voortaan immers betrekking op:

 1. octrooien of aanvullende beschermingscertificaten;
 2. kwekersrechten;
 3. weesgeneesmiddelen;
 4. van overheidswege toegekende data- of marktexclusiviteiten; én
 5. auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's (mits is voldaan aan de bijkomende voorwaarden) 

Vandaar ook de terminologische wijziging van 'octrooi-inkomsten' naar 'innovatie-inkomsten'.

Om van de aftrek te kunnen genieten is overigens niet vereist dat uw onderneming eigenaar is van het intellectueel recht. Het volstaat dat uw vennootschap mede-eigenaar, vruchtgebruiker, licentiehouder of rechtenhouder is.

Voortaan is het ook mogelijk de aftrek reeds toe te passen van zodra het intellectueel eigendomsrecht werd aangevraagd. Voor sommige octrooiverleningsprocedures zal dit een welkome uitbreiding vormen. Het gaat wel om een tijdelijke vrijstelling en dit zolang de aanvraag lopende is.
 

Innovatie-inkomsten?

Ook de aard van de inkomsten blijkt aanzienlijk uitgebreid.

Zo worden - naast de "klassieke" licentievergoedingen - voortaan ook de volgende vergoedingen beschouwd als innovatie-inkomsten:

 1. schadevergoedingen die verschuldigd zijn wegens de schending van het betrokken intellectueel eigendomsrecht. Het betreft zowel vergoedingen verschuldigd op grond van een gerechtelijke of arbitrale beslissing, als vergoedingen verkregen uit een minnelijke regeling of op basis van een verzekeringsovereenkomst;
   
 2. bedragen verkregen bij de vervreemding (overdracht/verkoop) van een intellectueel eigendomsrecht

Verhoogd percentage

Waar u onder het oud regime 80% van uw bruto-inkomsten in mindering kon brengen, geldt nu een percentage van 85%. Dit percentage wordt nu wel toegepast op de netto-inkomsten en vermenigvuldigd met een correctiefactor.
 

Is er een keerzijde aan de medaille?

Helaas wel, al blijven de kosten en baten wellicht in verhouding.

Wie van de fiscaal gunstige regeling wenst te genieten ziet zich geconfronteerd met een verhoogde administratieve last. Met name vereist de wet dat u per intellectueel recht de bewijsstukken bijhoudt die de vaststelling mogelijk maken van:

 1. de werkelijke waarde van de van een verbonden onderneming verworven intellectuele eigendomsrechten waaruit het intellectueel eigendomsrecht is ontstaan;
   
 2. bedoelde innovatie-inkomsten die uitsluitend betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht;
   
 3. de van de innovatie-inkomsten in mindering gebrachte kosten;

Aan de aangifte van de vennootschapsbelasting moet ook een extra formulier worden toegevoegd dat alle elementen bevat die de berekening van de aftrek kunnen verantwoorden.

 

 

Neemt u gerust contact op indien u meer wenst te weten over de (fiscale) voordelen van een goed IP-beleid in uw onderneming.