Hyperlinken naar een beschermd werk? Een linke situatie!

Doorgaans worden hyperlinks gebruikt om bezoekers te verwijzen naar gerelateerde informatie. Vaak dienen ze echter ook om het bezoekersaantal op de eigen website te verhogen of om beter te scoren in 'zoekrobots'.

Kan u dat zomaar allemaal doen of gelden ook hier specifieke regels?

Jazeker en in het bijzonder op grond van het auteursrecht. Zo zou u zich door het plaatsen van een hyperlink kunnen bezondigen aan de misvorming van een bestaand werk. Ook een ongeoorloofde mededeling aan het publiek valt niet uit te sluiten.

Over de link met het recht op mededeling deed het Europees Hof van Justitie recent een interessante uitspraak...

Een auteur heeft onder meer het exclusief recht om zijn werk als eerste aan het publiek mee te delen. De wet omschrijft dit recht als volgt (art. XI.165 WER):

Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het werk volgens ongeacht welk procedé, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, aan het publiek mede te delen.

Maar wanneer is er nu sprake van een 'mededeling aan het publiek'? Een belangrijke vraag in tijden waarin foto's, teksten en video's met een simpele muisklik worden gedeeld.

In een recente zaak, kreeg het Europees Hof van Justitie hierover enkele interessante vragen voorgeschoteld. Het ging daarbij specifiek over het plaatsen van hyperlinks op een website. De belangrijkste luidde als volgt: 

Is er sprake van een 'mededeling aan het publiek’ wanneer door middel van een hyperlink wordt verwezen naar een publiek toegankelijke website, waarop een beschermd werk zonder toestemming van de rechthebbende beschikbaar is gesteld?

Een positief antwoord zou betekenen dat wie de hyperlink plaatst, eveneens een inbreuk pleegt op het auteursrecht. Een negatief antwoord impliceert dat de plaatser van de link buiten schot blijft van het auteursrechtelijk verbod.

Nochtans is het in een digitale omgeving geen evidentie om na te gaan of de inhoud van een andere website wel met toestemming van de auteur werd geplaatst.

In haar arrest van 8 september 2016 heeft het Hof deze vraag dan ook genuanceerd beantwoord. Doorslaggevend blijkt de intentie van de 'hyperlink-plaatser', met name of er al dan niet sprake is van winstoogmerk.

Werd de link niet geplaatst met een winstoogmerk, dan is er volgens het Hof geen sprake van een mededeling aan het publiek, voor zover men echter niet weet dat het werk waarnaar wordt gelinkt ongeoorloofd werd gepubliceerd.

Werd de link daarentegen met winstoogmerk geplaatst, dan wordt de kennis van het ongeoorloofd karakter van de publicatie wettelijk vermoed. In dit geval is er dus ook sprake van een mededeling aan het publiek door de 'hyperlink-plaatser'. Bijgevolg wordt door het plaatsen van de link een inbreuk gepleegd op de auteursrechten van de persoon wiens werk zonder toestemming werd gepubliceerd op de website waarnaar de link verwijst.

U hoeft zich dus geen zorgen te maken zolang u de hyperlinks op uw website niet plaatst met een winstoogmerk en zolang niet kan worden aangetoond dat u op de hoogte was van het ongeoorloofd karakter van de publicatie.

Let wel op! De vereiste van een winstoogmerk betekent niet dat aan het gebruik van de link een rechtstreekse betaling is verbonden. Er kan reeds sprake zijn van een winstoogmerk wanneer de link geplaatst wordt met de bedoeling het bezoekersaantal van uw website te verhogen en zo meer omzet te genereren uit reclameopbrengsten. Hier zal de aard van uw website een belangrijke rol spelen.

Neemt u gerust contact op voor uitgebreid advies.